Competition match

1RBYEEvgeny Rygzenov RUS flag (56)